Project protocol – נוהל טיוב פרוייקט

פרוטוקול לטיוב פרוייקט שמציע המורה, באמצעות בתהליך דיאלוגי בכיתה. התייחסות ממוקדת לששת ה - צ A

רקע
ומטרות

ששת ה- A לבדיקה מול הפרוייקט:

 1.  Academic regor –  כיצד מתייחס הפרויקט לחומר שנבחר לעסוק בו מתוך תוכנית הלימודים, מיומנויות הנדרשות מהתלמיד ברמה האקדמית ובפרקטיקה הנדרשת.
 2. Authenticity –  האם הפרויקט מכוון לעולם האמיתי, ללומד ולמורה
 3.  Applied learning –  רכישת מיומנויות תוך כדי עבודה שניתן ליישם גם לאחר הפרויקט כמו עבודת צוות, פתרון בעיות, תקשורת בינאישית, ארגון זמן, פרזנטציה וכד'
 4.  Active exploration –  כיצד הלמידה חוצה את גבולות הכיתה באמצעות חקר, פתרון בעיות בקהילה וכד'
 5. Adult connection – מיהו המנטור, מהו תפקידו של המבוגר המוביל ומלווה את תהליך הלמידה
 6.  Assessment practices –  למידה משולבת בתהליכי הערכה, ורמת רפרזנטטיבית גבוהה

הכנות

המורה יכין את רעיון הפרוייקט שלו להצגה (בעל פה או באמצעות עזרים כגון מצגת)

שלבים

המורה מציג את הפרויקט: (5 דקות)
 1. מהו נושא הפרויקט? (הכותרת שלו)
 2. תאר את הפרויקט (שאלות מהותיות, לוחות זמנים, מטרות לימודיות, מיומנויות נרכשות)
 3. תהליכי הערכה, באיזה אופן תתבצע הפרזנטציה, קריטריונים להצלחת הפרויקט
השאלה המרכזית/הדילמה שמעסיקה את המורה  (2 דקות)

המורה מציג את הדילמה העיקרית שלו לדיון שיערך

שאלות הבהרה (5 דקות)

המשתתפים יציגו למורה שאלות הבהרה (שאלות פשוטות שמבהירות את הנושא, שאלות שניתן לענות עליהן בתשובת כן/לא)

שאלות העמקה/חקר (5 דקות)

שאלות שמטרתן הבנת תהליכי החשיבה, קבלת החלטות, מניעים ומטרות הפרויקט

דיון (15 דקות)

המציג אינו משתתף בחלק זה ואף זז פיסית אחורה עם הכיסא

מתחילים מאמירה מחזקת

שאלות שכדאי שישאלו:

 •  What strikes me about this project?-  מה הדהים אותי, מה מיוחד בפרויקט
 • האם התוצר מניע תהליך למידה?
 • האם הפרויקט עומד בסטנדרטים של ששת ה- A?
 • האם הפרויקט ירתום/יעורר מוטיבציה ללמידה בקרב התלמידים?
תגובת המציג (5 דקות)

המציג  יגיד איך הוא רואה את הפרויקט לאחר משוב המשתתפים

תגובת הקבוצה (10 דקות)

מה השיעור, מה למדתי, מה אני לוקח לעבודה/לפרויקט שלי

מהם הלקחים הכלליים שלמדנו שהופכים פרויקט לפרויקט טוב –  מה חייב להיות נוכח בפרויקט

רפלקציה על התהליך (2 דקות)

מה עבד טוב עבורך בתהליך שביצענו

כיצד ניתן ליעל את התהליך כך שיתאים לך כמשתתף יותר

טיפים

 1.   hard on content' soft on the person –  המשוב ניתן על התוכן ולא על האדם
 2.  Share the air, step up step back –  חלוקה שוויונית של הזמן בין המשתתפים
 3.  Be kind helpful and specific –  ניצול הזמן כדי לתת משוב ועצות מועילות וספציפיות כדי שהאדם יצא עם עצות פרקטיות לעבודה

כלים נוספים